Privacy Verklaring

 Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van BART VANDERSTRAETEN BVBA  (hierna genoemd “BART VANDERSTRAETEN BVBA”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.bartvanderstraeten.be  (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen BART VANDERSTRAETEN BVBA en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BART VANDERSTRAETEN BVBA verzamelt, alsook over de wijze waarop BART VANDERSTRAETEN BVBA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

BART VANDERSTRAETEN BVBA wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van BART VANDERSTRAETEN BVBA, het aankopen van producten/goederen, enige communicatie met BART VANDERSTRAETEN BVBA en het bezoek aan het gebouw impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop BART VANDERSTRAETEN BVBA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van BART VANDERSTRAETEN BVBA.

1. Soorten persoonsgegevens

BART VANDERSTRAETEN BVBA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam

 • Voornaam

 • Emailadres

 • Bedrijfsnaam

 • Bedrijfsadres

 • Adres

 • Betaalgegevens

 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier

 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)

 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan BART VANDERSTRAETEN BVBA (bv. tijdens correspondentie)

BART VANDERSTRAETEN BVBA verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal BART VANDERSTRAETEN BVBA, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat BART VANDERSTRAETEN BVBA toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website

 • Bezoek gebouw/vestiging

 • Het opvragen van een offerte

 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van BART VANDERSTRAETEN BVBA,

 • Het uitwisselen van business cards

 • Een samenwerking met BART VANDERSTRAETEN BVBA

 • Correspondentie met en uitgaande van BART VANDERSTRAETEN BVBA

De door BART VANDERSTRAETEN BVBA verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

3. Gebruik persoonsgegevens

BART VANDERSTRAETEN BVBA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met BART VANDERSTRAETEN BVBA (incl. de opvolging daarvan)

 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

 • Statistische doeleinden

 • Het opmaken van een offerte (en het versturen ervan)

 • Follow-up na een meeting

 • Het versturen van brieven in kader van onderhoud

 • Het leveren van bijstand (bv. bij problemen)

 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

   

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

  • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met BART VANDERSTRAETEN BVBA of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BART VANDERSTRAETEN BVBA rust

  • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen

  • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BART VANDERSTRAETEN BVBA of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

4. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

BART VANDERSTRAETEN BVBA zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het verzenden van leveringen, het voeren van de boekhouding, het leveren van diensten (i.e. in kader van onderaanneming) of het invorderen van betalingen voor BART VANDERSTRAETEN BVBA). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan financiële instellingen, boekhouders, verzekeringsmaatschappijen, transport partners of andere dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat BART VANDERSTRAETEN BVBA in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat BART VANDERSTRAETEN BVBA uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer BART VANDERSTRAETEN BVBA hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van BART VANDERSTRAETEN BVBA.

 • Wanneer BART VANDERSTRAETEN BVBA of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die BART VANDERSTRAETEN BVBA heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal BART VANDERSTRAETEN BVBA uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

5. Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart BART VANDERSTRAETEN BVBA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

6. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@bartvanderstraeten.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan BART VANDERSTRAETEN BVBA te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

7. Beveiliging persoonsgegevens

BART VANDERSTRAETEN BVBA verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

BART VANDERSTRAETEN BVBA zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite onsite.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van BART VANDERSTRAETEN BVBA, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat BART VANDERSTRAETEN BVBA in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

8. Update Privacy Verklaring

BART VANDERSTRAETEN BVBA is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

9. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. BART VANDERSTRAETEN BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

10. Contacteer BART VANDERSTRAETEN BVBA

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop BART VANDERSTRAETEN BVBA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@bartvanderstraeten.be,

  of

 • Via de post: Kortrijkstraat 254, 9700 Oudenaarde

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop BART VANDERSTRAETEN BVBA deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop BART VANDERSTRAETEN BVBA uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Laatst gewijzigd: 02/10/2018